MENU

BEZPŁATNA POMOC PRAWNA

Dyżury radcy prawnego w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy 
w Rodzinie w Gorzycach - Luty 2018 r.
mgr Agnieszka Krupa - Nicałek
  I.  09.02.2018 r. / piątek / godz. 10.00 - 14.00

  II. 24.02.2018 r. / piątek / godz. 10.00 - 14.00
   Zapraszamy na bezpłatne konsultacje prawne osoby doznające przemocy w rodzinie. Przed wizytą prosimy o kontakt telefoniczny w celu ustalenia godziny spotkania.
   ul. 11 Listopada 12, 39-432 Gorzyce, tel. 15 836 28 69 wew. 110
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------

   BEZPŁATNA POMOC PRAWNA W GMINIE GORZYCE
   Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej i realizowane przez Powiat Tarnobrzeski ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości.

   Punkt będzie czynny od poniedziałku do piątku przez 4,5 godziny dziennie.
   Nieodpłatna pomoc prawna będzie świadczona:
   - od poniedziałku do środy w Gorzycach w Centrum Wsparcia i Rehabilitacji Społecznej, ul. 11 listopada 12, I piętro, w następujących godzinach:
   poniedziałek: 15.30-20.00,
   wtorek: 14.00-18.30,
   środa: 8.00-12.30;
   - od czwartku do piątku w Grębowie w budynku Urzędu Gminy w następujących godzinach:
   czwartek: 11.00-15.30,
   piątek; 8.00-12.30

    Pomoc prawna polegać będzie na:
   • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
   • udzieleniu pomocy w sporządzeniu projektu pisma z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
   • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.
   • której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub
   • która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863), lub
   • która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693), lub
   • która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203), lub
   • która nie ukończyła 26 lat, lub
   • która ukończyła 65 lat, lub
   • która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.
   Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej:
   Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie: prawa pracy, spraw karnych, spraw administracyjnych spraw rodzinnych, przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej, ubezpieczenia społecznego, spraw podatkowych z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

   Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:
   1)   podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
   2)   z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
   3)   związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

   -------------------------------------------------------------------------------------------------

   BEZPŁATNA POMOC PRAWNA W TARNOBRZEGU:

   I PUNKT: Urząd Miasta Tarnobrzega, 39-400 Tarnobrzeg, ul Kościuszki 32, czynny w dniach:
   Poniedziałek w godz. 14:00 - 18:00
   wtorek, czwartek, piątek w godz. 15:00 - 19:00
   środa w godz. 09:00 - 12:00

   II PUNKT: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu, 39-400 Tarnobrzeg, ul. Kopernika 3, czynny w dniach:
   poniedziałek-piątek w godz. 10:00 - 14:00
   ---------------------------------------------------------------------------------------------

   STOWARZYSZENIE PRZEWORSK - POWIAT BEZPIECZNY
   Bezpłatna pomoc prawna, psychologiczna, materialna i inne formy wsparcia dla osób pokrzywdzonych przestępstwem. Wykaz dyżurów i wszystkie inne informacje są dostępne na stronie internetowej:
   http://przeworskbezpieczny.pl/pomoc-pokrzywdzonym
   lub pod nr tel: 531 995 236


   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------