MENU

WAŻNE DOKUMENTY


 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie - Przeczytaj
 • Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw - Przeczytaj 
 • Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej  - Przeczytaj
Programy Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie:
 • Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 - Przeczytaj 
 • Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020, województwo podkarpackie - Przeczytaj
 • Powiatowy Program Przeciwdziałania przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020, Powiat Tarnobrzeg - Przeczytaj
 • Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020, Gmina Gorzyce - Przeczytaj

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne - Przeczytaj
 • Wykaz Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Polski - Przeczytaj 
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” - Przeczytaj
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie procedury postępowania przy wykonywaniu czynności odebrania dziecka z rodziny w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie - Przeczytaj