MENU

O NAS

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej w Gorzycach (SOW) jest placówką działającą całodobowo.
Swoje zadania realizuje w oparciu o Rozporządzenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dn. 6 lipca 2006 r. oraz zgodnie z ustawą z dn.29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.


Dane kontaktowe:
ul. 11 Listopada 12
39-432 Gorzyce
tel. 15 836 28 69 wew. 110
fax 15 836 27 59
e mail:cwirs@sowgorzyce.pl
www.sowgorzyce.pl
www.facebook.pl/sowgorzyce
SOW w Gorzycach:
 • zapewnia osobom doznającym przemocy w rodzinie bezpłatne schronienie bez względu na dochód na okres trzech miesięcy z możliwością przedłużenia w uzasadnionych przypadkach;
 • zapewnia osobie doznającej przemocy ochronę przed osobą stosującą przemoc w rodzinie;
 • udziela w ramach interwencji kryzysowej wsparcia i natychmiastowej pomocy psychologicznej, prawnej, pedagogicznej, socjalnej;
 • dokonuje rozpoznania sytuacji osoby doznającej przemocy w rodzinie, opracowuje plan pomocy wskazanej osobie i jej najbliższym.

W zakresie potrzeb bytowych zapewnia:
 • całodobowy okres pobytu, z uwzględnieniem sytuacji rodzinnej;
 • pomieszczenie do spania, łazienkę – odpowiednio jedno pomieszczenie na pięć osób, wspólne pomieszczenie do pobytu dziennego (świetlica), wspólną kuchnię oraz pralnię z suszarnią;
 • miejsce do nauki, wypoczynku i zabawy dzieci;
 • częściowe zaopatrzenie na środki higieny osobistej, środki czystości oraz wspomagamy wyżywienie.

Działalność terapeutyczno – wspomagająca Ośrodka :
 • prowadzenie terapii indywidualnej ukierunkowanej na wsparcie ofiary przemocy
 • prowadzenie grupy wsparcia
 • prowadzenie grup terapeutycznych dla osób  przebywających w Ośrodku . Równolegle prowadzone są trzy grupy terapeutyczne tj. Terapia dorosłych obejmująca psychoedukację, terapia rodzin ukierunkowana na kształtowanie poprawnych relacji i więzi między matką a dzieckiem oraz terapia dzieci mająca na celu stabilizacje ich stanu emocjonalnego.
 • udzielanie konsultacji wychowawczych
 • udzielanie poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego, prawnego, socjalnego
 • opracowanie diagnozy rodziny oraz diagnozy sytuacji dziecka
 • udzielenie wsparcia w przezwyciężaniu sytuacji kryzysowej związanej z występowaniem przemocy w rodzinie
 • prowadzenie zajęć kompensacyjno – wyrównawczych dla dzieci z trudnościami szkolnymi

Pomoc w SOW jest :
 • bezpłatna
 • anonimowa
 • całobobowa (hostelowa)
Kryteria przyjęć:
Działalność ośrodka obejmuje mieszkańców z terenu województwa podkarpackiego, jednak w wyjątkowych sytuacjach do placówki przyjmowane są osoby także z innych województw.
Osoba doznająca przemocy może się zgłosić bez skierowania! Przyjęcie na pobyt w Ośrodku następuje na  podstawie opisu sytuacji kryzysowej i za zgodą dyrektora.
Pobyt w SOW jest dobrowolny.
Mieszkańców obowiązują zasady i normy przyjęte w Ośrodku, określone w regulaminie.

Ośrodek dysponuje:
- 30 miejscami noclegowymi: w tym mieści się 10 odrębnych aneksów mieszkalnych, składających się z kuchni, pokoju, łazienki, przedpokoju
-  pralnią połączoną z suszarnią wyposażoną w pralki automatyczne
-  wspólnym aneksem kuchennym wyposażonym w sprzęty kuchenne
-  pomieszczeniem do nauki wyposażonym w komputer
-  salą audiowizualną wyposażoną w telewizor i DVD
-  salą zabaw dla dzieci wyposażoną w zabawki i gry edukacyjne
-  świetlicą wyposażoną w telewizor, zabawki, sofy, stoliki
-  gabinet terapii grupowej
-  gabinet rozmów indywidualnych

zobacz zdjęcia 

W tutejszym Ośrodku ofiara przemocy w rodzinie może skorzystać z różnorodnych form pomocy:
 • psychologicznej;
 • prawnej;
 • pedagogicznej;
 • terapeutycznej;
 • socjalnej.
Dodatkowe działania ośrodka:
 • monitoring funkcjonowania mieszkańców po opuszczeniu placówki w obecnym miejscu zamieszkania
 • udzielanie informacji, porad oraz pomocy interwencyjnej – telefonicznie oraz stacjonarnie