MENU

O PROGRAMIE CHRONIMY DZIECI

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę zaprasza placówki oświatowe do realizacji programu Chronimy Dzieci.Celem programu Chronimy Dzieci jest ochrona dzieci przed przemocą ze strony osób dorosłych (rodziców, opiekunów, pracowników placówki) oraz rówieśników. Program realizowany jest poprzez wdrażanie standardów ochrony dzieci przed krzywdzeniem. Więcej o programie: www.chronimydzieci.plIdeą programu jest przyznawanie certyfikatu „Chronimy Dzieci" placówkom, które spełniają wysoki poziom standardów ochrony dzieci oraz oferują wysoką jakość programów ochrony dzieci przed krzywdzeniem - jak uzyskać certyfikat dla swojej placówki?
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gorzycach należy do Sieci Organizacji wspierających program "Chronimy dzieci" - Czym jest Sieć Organizacji?