MENU

WSPARCIE DLA SZKÓŁ

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gorzycach należy do Sieci Organizacji wspierających program "Chronimy dzieci"


czym jest sieć organizacji?
W program Chronimy Dzieci zaangażowane są organizacje, które w ramach swojej działalności świadczą działania na rzecz ochrony dzieci przed krzywdzeniem.

Organizacje te tworzą Ogólnopolską Sieć organizacji wspierających program Chronimy Dzieci. W ramach Sieci podejmowane są następujące działania:

  • współpraca z władzami i instytucjami lokalnymi (w tym placówkami oświatowymi)
  • bezpłatne szkoleń dla profesjonalistów ze szkół i przedszkoli w regionie
  • podejmowanie lokalnych inicjatyw wspierających placówki edukacyjne we wdrażaniu standardów ochrony dzieci przed przemocą
  • promowania programu Chronimy Dzieci w placówkach edukacyjnych i opiekuńczych na terenie działania organizacji
  • Placówki oświatowe z danego terenu mogą zwracać się o wsparcie w realizacji programu Chronimy Dzieci do organizacji zrzeszonych w Sieci.