MENU

PRAWO

PRAWNE ASPEKTY PRZEMOCY - PYTANIA I ODPOWIEDZI
opracowała: mgr Agnieszka Krupa - Nicałek, radca prawny
Zapraszamy osoby pokrzywdzone przestępstwem do bezpłatnych konsultacji prawnych.
W celu umówienia spotkania prosimy o rejestrację pod nr telefonu: 15 836 28 69 wew. 110

Zjawisko przemocy w rodzinie przybiera różne formy. Wciąż jednak jest traktowane jako temat wstydliwy, upokarzający dla doznających jej domowników.
Pragnę jednak zachęcić osoby doświadczające przemocy w rodzinie, aby przezwyciężyły własne obawy, lęk i odważyły się dążyć do poprawy swojej sytuacji i ukarania sprawcy. To nie Wy powinniście czuć wstyd, lęk!
Z kilkuletniego doświadczenia w pracy z osobami doznającymi przemocy w rodzinie często zadawane są mi podobne pytania. Dlatego, aby poszerzyć świadomość czytelników poniżej zamieszczam odpowiedzi na pytania pojawiające się najczęściej w trakcie moich spotkań z klientami.
Ta część strony będzie przeze mnie systematycznie poszerzana i rozwijana.
Nie znalazłaś/łeś odpowiedzi na nurtujące Cię pytanie? Chcesz przeanalizować swoją sytuację? Przyjdź, zadzwoń lub napisz maila do SOW. Wszystkie usługi świadczone przez placówkę są bezpłatne.


1.  Gdzie złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przemocy w rodzinie?
2.  Czy zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa mogę dokonać tylko w formie ustnej we wskazanych organach ścigania?  
3.  Czy oprócz obdukcji lekarskiej istnieje inna możliwość udowodnienia pobicia mnie przez męża?
4.  Czy lekarz może zawiadomić Policję, Prokuraturę o pobiciu mnie przez męża?
5.  Złożyłam zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa i nie otrzymałam żadnej informacji co dzieje się w mojej sprawie? Co robić? 
6.  W jaki sposób przedstawiamy do sprawy przemocy domowej materiał dowodowy?  
7.  Kto lub co może być środkiem dowodowym w sprawie przemocy domowej? 
8.  Czy alimenty przysługują tylko na potrzeby dzieci, które nie są w stanie utrzymać się samodzielnie?  


1. Gdzie złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przemocy w rodzinie ? 
Zgłoszenia należy dokonać na najbliższym komisariacie Policji lub w Prokuraturze, najlepiej należy dokonać tego jak najszybciej wraz z wnioskiem o ściganie sprawcy tego przestępstwa.

2. Czy zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa mogę dokonać tylko w formie ustnej we wskazanych organach ścigania?
Forma ustna złożenia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa to tylko jedna z możliwości. Z doświadczenia pracy z ofiarami przemocy domowej zawsze sugeruję złożenie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w formie pisemnej, z dokładnym opisem zachowania sprawcy wraz z dołączeniem dowodów, które posiadamy na poparcie swoich twierdzeń.
Jeżeli nie wiemy dokładnie jak to zrobić polecam zorientować się gdzie w najbliższej okolicy są udzielane bezpłatne porady prawne oraz jeżeli nie odpowiadają nam terminy możliwych przyjęć prawnika skontaktować się z Ogólnopolskim Pogotowiem dla Ofiar Przemocy w Rodzinie - Tel. 800-120-002
 
3. Czy oprócz obdukcji lekarskiej istnieje inna możliwość udowodnienia pobicia mnie przez męża?
Tak, można uzyskać bezpłatne zaświadczenie lekarskie dla osoby dotkniętej przemocą domową. To oprócz obdukcji jedna z możliwości udowodnienia przed organami ścigania, jakiego czynu dopuścił się sprawca. Zaświadczenie takie można uzyskać w miejscowej lecznicy- przychodni, bądź oddziale ratunkowym szpitala.Należy pamiętać, że wystawienie takiego zaświadczenia jest obowiązkiem lekarza i niedopełnienie tego może skutkować odpowiedzialnością dyscyplinarną i karną.
Poniżej podaję link do wzoru zaświadczenia lekarskiego, jakie winien wydać lekarz. Udając się do lekarza można je mieć wydrukowane i prosić lekarza o jego wypełnienie, gdyby ofiara przemocy domowej miała problem z jego uzyskaniem.
http://www.niebieskalinia.pl/attachments/article/3989/zaswiadczenia_lekarskie.pdf

 
4. Czy lekarz może zawiadomić Policję, Prokuraturę o pobiciu mnie przez męża?
Lekarz wręcz ma obowiązek zawiadomienia organy ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Potwierdza to także art. 12 Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. "Osoby, które w związku z wykonywaniem swoich obowiązków służbowych lub zawodowych powzięły podejrzenie o popełnieniu ściganego z urzędu przestępstwa z użyciem przemocy w rodzinie niezwłocznie zawiadamiają o tym policję lub prokuratora." Z doświadczenia jednak wynika, że nie jest to jednak codzienna praktyka.
 
5. Złożyłam zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa i nie otrzymałam żadnej informacji co dzieje się w mojej sprawie? Co robić?
Jeżeli od złożenia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa upłynęło już 6 tygodni i nie posiadasz informacji co dzieje się w Twojej sprawie przysługuje ci złożenie zażalenia do prokuratora nadrzędnego nad prokuratorem do którego złożyłaś zawiadomienie bądź powołanego do nadzoru nad Policją, którą zawiadomiono o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

6. W jaki sposób przedstawiamy do sprawy przemocy domowej materiał dowodowy? Pokrzywdzonemu jako stronie postępowania przysługuje prawo składania wniosków dowodowych. Należy wówczas sporządzić wniosek dowodowy, wskazujący, że żądamy, aby Policja, Prokuratura ustalili istnienie przedstawianych przez nas twierdzeń poprzez wskazane środki. Wniosek dowodowy można złożyć także ustnie do protokołu podczas przesłuchania.

7. Kto/ co może być środkiem dowodowym w sprawie przemocy domowej? 
Dowody osobowe – w postaci przesłuchania sąsiadów, rodziny, znajomych, „każdego” kto posiada informacje na temat zdarzeń, które miały miejsce w naszym domu rodzinnym, Dowody rzeczowe- min. zaświadczenia lekarskie, zdjęcia- najlepiej z umieszczoną automatycznie datą dokonania fotografii, oraz narzędzia służące bezpośrednio do stosowania przemocy, które są np. tylko w posiadaniu sprawcy, etc. Wskazane dowody zostały przedstawione przykładowo. Każda sprawa jest indywidualna i wymaga osobnego przeanalizowania.
 
8. Czy alimenty przysługują tylko na potrzeby dzieci, które nie są w stanie utrzymać się samodzielnie? 
 Nie pracuję, a mój mąż / sprawca przemocy domowej / posiada zatrudnienie i nie łoży na utrzymanie rodziny. Kodeks rodzinny i nieletnich stanowi, iż każdy z małżonków zobowiązany jest przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny. Chodzi tu także o potrzeby materialne, takie jak łożenie pieniędzy na prowadzenie gospodarstwa domowego, utrzymanie członków rodziny, etc. Powództwo takie może zostać wytoczone bez względu na to czy małżonkowie pozostają we wspólnym pożyciu, a na jego podstawie może zostać zasądzone świadczenie pieniężne w określonej kwocie. Warto również wspomnieć, iż w razie niespełniania obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny przez męża (odpowiednio żonę) można zamiennie domagać się orzeczenia ażeby wynagrodzenie za pracę lub inne należności przypadające temu małżonkowi były w całości lub w części wypłacane do rąk drugiego małżonka. Przydatne podstawy prawne • Art. 27, art. 28, art. 128, oraz art. 133 ustawy z 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

zobacz także:
  • PRZEMOC DOMOWA - PORADNIK RADCY PRAWNEGO DR PAWEŁ ROGOWSKI - CZYTAJ