MENU

OFERTA SZKOLEŃ DLA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH


Dla placówek realizujących program przygotowana została specjalna oferta edukacyjna:
  • Szkolenia dla kadry pedagogicznej
Państwa placówka może skorzystać z oferty 3 szkoleń przedstawionych poniżej. Zalecane jest przeprowadzenie w pierwszej kolejności szkolenia nt. „Polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem” jako wprowadzenia w problematykę krzywdzenia dzieci i przygotowania do realizacji pozostałych modułów.

Tematy szkoleń:
  1. Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem – 8 godz.
cele: Uczestnicy nabywają wiedzę oraz umiejętności niezbędne do:
- opracowania dokumentu: „Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem” dostosowanego do specyfiki placówki, w której pracują
- wdrożenia dokument w swojej placówce,
- upowszechniania zatwierdzonej Polityki ochrony dzieci w środowisku osób zainteresowanych.
- stworzenie i wdrożenie dokumentu w placówce jest jednym z kryteriów, które musi zostać spełnione aby placówka mogła otrzymać certyfikat „CHRONIMY DZIECI”

  1. Rozpoznawanie symptomów krzywdzenia dziecka – 8 godz.
cele: zdobycie przez uczestników podstawowej wiedzy dotyczącej identyfikacji zjawiska krzywdzenia dzieci i diagnozy dziecka krzywdzonego oraz nawiązywania kontaktu i prowadzenia rozmowy z dzieckiem krzywdzonym.

  1. Podejmowanie interwencji w przypadku krzywdzenia dzieci – 8 godz.
cele: zdobycie wiedzy o sposobach i kierunkach podejmowania interwencji psychologicznej w przypadku ujawnienia krzywdzenia dziecka, rozwój umiejętności w zakresie prowadzenia interwencji w przypadkach podejrzenia krzywdzenia dzieci.

Szkolenie prowadzone są przez wykwalifikowanych specjalistów rekomendowanych przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę

Prowadzący:
mgr Rafał Żukowski – psycholog, trener. Ukończył 80godz. szkolenie trenerskie organizowane przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje) w Warszawie uprawniające do prowadzenia specjalistycznych szkoleń z zakresu ochrony dzieci przed krzywdzeniem. Na co dzień pracujący jako psycholog w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gorzycach. Członek Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Gorzyce. Współprowadzi Punkt Konsultacyjno-Terapeutyczny dla Par Małżeństw i Rodzin. Ukończył 40h szkolenie trenerskie organizowane przez Centrum Inicjatyw Unesco pn „Szkoła bez homofobii”. Prowadzi wiele szkoleń dla specjalistów z zakresu: przemocy w rodzinie, przemocy rówieśniczej, dyskryminacji, uzależnień.

mgr Agnieszka Binkowska – terapeuta, pedagog, trener. Ukończyła 80godz. szkolenie trenerskie organizowane przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje) w Warszawie uprawniające do prowadzenia specjalistycznych szkoleń z zakresu ochrony dzieci przed krzywdzeniem. Pracuje jako terapeuta w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gorzycach oraz w Stalowowolskim Ośrodku Wsparcia i Interwencji Kryzysowej. W trakcie całościowego Kursu Psychoterapii w Fundacji Rozwoju Terapii Rodzin „Na szlaku” w Katedrze Psychiatrii CM UJ w Krakowie. Współprowadzi Punkt Konsultacyjno-Terapeutyczny dla Par Małżeństw i Rodzin w Gorzycach.


Koszt szkolenia: 100zł brutto/uczestnik. Opłaty za szkolenie będą przyjmowane wyłącznie od placówek oświatowych, szkolenie powinno być bezpłatne dla bezpośrednich odbiorców (nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, inni pracownicy szkoły lub przedszkola).

 
Rekomendacja dla SOW od Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę: