MENU

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w  Rodzinie w Gorzycach

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gorzycach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gorzycach. 

 • Data publikacji strony internetowej: 2015-09-16
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2015-09-16

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych do podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • nie wszystkie treści nie tekstowe posiadają alternatywę w postaci tekstu,
 • na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych,
 • pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie.
Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
 • Deklarację sporządzono dnia: 29.09.2020
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 29.09.2020
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
 • w przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Panem Mirosławem Kopyto
 • e-mail: sowgorzyce@onet.eu
 • telefon: 15 836 28 69
Każdy ma prawo:
 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:
 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności lub zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.
Za niedotrzymanie tych terminów oraz odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
Do budynku Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gorzycach prowadzą dwa wejścia. Bezpośrednio przy budynku znajduje się parking.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Wejście dla interesantów jest ogólnodostępne w godzinach pracy instytucji. Nad wejściem nie ma umieszczonych głośników dźwiękowych dla osób niewidomych i słabo widzących, ale jest dzwonek, który można przywołać pomoc. 
W budynku znajduje się winda umożliwiająca przemieszczanie się osobom niepełnosprawnym.