MENU

STATUT "WOKÓŁ NAS"


Celem ogólnym Stowarzyszenia jest organizowanie i prowadzenie działalności na rzecz budowy wieloaspektowego wsparcia dla osób, rodzin, grup społecznych i  społeczności lokalnych w wyrównywaniu ich  szans we wszystkich dziedzinach życia społecznego i zawodowego oraz pełnej samorealizacji.

Cele szczegółowe Stowarzyszenia:
   1) integralny rozwój w społeczeństwie obywatelskim osób niepełnosprawnych,
       uzależnionych, bezrobotnych, niezaradnych życiowo, starszych, dotkniętych przemocą
       w  rodzinie,  nieletnich, wykluczonych społecznie i innych,
   2) tworzenie warunków zapewniających możliwie pełne funkcjonowanie w społeczeństwie
       obywatelskim podmiotom o których mowa w §6 ust.1,
   3) rozwój różnorodnych form pracy zawodowej, terapeutycznej, rehabilitacyjnej,
       resocjalizacyjnej i  readaptacyjnej na rzecz podmiotów , o których mowa w § 6 ust.1,
   4) przeciwdziałanie bezrobociu, aktywizacja społeczna i zawodowa, tworzenie miejsc
       pracy, pośrednictwo pracy dla podmiotów , o których mowa w § 6 ust.1,
   5) profilaktyka prozdrowotna w zakresie zdrowia fizycznego i psychicznego,                  
      przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii, zapobieganie uzależnieniom,
   6) profilaktyka w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
   7) podejmowanie działań służących podnoszeniu kwalifikacji zawodowych pracowników
       samorządowych oraz organizacji pozarządowych,
   8) organizowanie wyjazdów rehabilitacyjnych, wypoczynku oraz działań profilaktycznych   
       na rzecz podmiotów, o których mowa w § 6 ust.1,
   9) edukacja i podnoszenie świadomości społecznej akceptującej działania wyrównujące
       możliwości i szanse podmiotów, o których mowa w § 6 ust.1,
   10) współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi i instytucjami na rzecz rozwoju
       społeczeństwa obywatelskiego, promocja wolontariatu,
   11) promowanie współpracy międzynarodowej, wymiana dzieci i młodzieży w ramach
          upowszechniania kultury i edukacji,
   12) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, organizowanie alternatywnych form
         spędzania czasu wolnego,
   13) promocja gminy Gorzyce i powiatu tarnobrzeskiego,
   14) inne działania podejmowane w celu, o jakim mowa w § 6 ust.1.


 Realizacja celów określonych w § 6 ust.1 następuje poprzez:
   1) reprezentowanie potrzeb podmiotów , o których mowa w § 6 ust.1, w zakresie szeroko
       pojętego rozwoju,
   2) organizowanie różnorodnych form wspierania podmiotów o których mowa w § 6 ust.1,
   3) organizowanie pracy terapeutycznej , rehabilitacyjnej, resocjalizacyjnej i readaptacyjnej,
   4) prowadzenie poradnictwa prawnego, psychologicznego, socjalnego i pedagogicznego,
   5) prowadzenie akcji promocyjnych oraz informacyjno –  edukacyjnych, wydawanie
       publikacji naukowych,
   6) tworzenie miejsc pracy i aktywizację zawodową,
   7) organizowanie różnorodnych form dokształcania pracowników  samorządowych
        oraz organizacji pozarządowych, organizowanie konferencji, seminariów,
   8) organizowanie turnusów rehabilitacyjnych, wypoczynku, imprez kulturalnych,    
       sportowych,  turystycznych i innych integrujących podmioty o których mowa w § 6 ust.1
   9) współpraca z osobami fizycznymi i prawnymi w zakresie realizacji celów
       Stowarzyszenia,
 10) upowszechnianie i promowanie idei Stowarzyszenia poprzez korzystanie ze środków
       masowego przekazu, rozwijanie idei wolontariatu,
 11) organizowanie imprez masowych propagujących cele Stowarzyszenia,
 12) pozyskiwanie i gromadzenie środków pieniężnych na realizację celów Stowarzyszenia  
       w tym również poprzez prowadzenie działalności gospodarczej,
 13) inne działania, zgodne z celami stowarzyszenia, inspirowane przez jego członków.


Zobacz dokument: