MENU

piątek, 12 lutego 2016

Punkt Konsultacyjny Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gorzycach
ul. 3 Maja 4, 39-432 Gorzyce (budynek Ośrodka Pomocy Społecznej, I piętro)
tel.: 721 346 323
Oferowana pomoc:
- terapia dla osób uzależnionych od alkoholu i substancji psychoaktywnych
- terapia dla osób współuzależnionych
- udzielanie osobom i rodzinom konsultacji oraz porad psychologicznych, pedagogicznych, socjalnych i profilaktycznych w sprawach uzależnień i przemocy.
- wspomaganie osób pijących ryzykownie i szkodliwie w podjęciu decyzji w sprawie zmiany szkodliwego wzoru picia.
- motywowanie osób uzależnionych od alkoholu do podjęcia leczenia odwykowego oraz psychoterapii w zakładach lecznictwa odwykowego.
- udzielanie wsparcia osobom po zakończonej psychoterapii poprzez rozmowy podtrzymujące lub udział w grupach wsparcia.
- inicjowanie interwencji w przypadku rozpoznania zjawiska przemocy w rodzinie poprzez udzielenie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy.
- przekazywanie aktualnych informacji o miejscach pomocy oraz kompetencjach służb i instytucji z terenu Gminy, zajmujących się systemową pomocą dla rodziny.
Dyżury specjalistów:
Wtorek: 16.30 - 18.30 Specjalista Terapii Uzależnień, mgr Tomasz Śpiewak
Czwartek: 16.00 - 18.00 – Psycholog, mgr Beata Szczypień
Piątek: 16.30 - 18.30 - Specjalista Terapii Uzależnień, mgr Tomasz Śpiewak