MENU

sobota, 27 lutego 2016

W Tarnobrzegu trwa nabór do grupy korekcyjno-edukacyjnej dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu informuje, że w okresie od maja do listopada 2016 r.  realizowany będzie program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Pomoc udzielana będzie bezpłatnie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu,
przy ul. 1 Maja 4,  w godzinach popołudniowych.
 
Rekrutacja do Programu prowadzona będzie od 15.03.2016 r. do 29.04.2016 r.

ADRESACI PROGRAMU:
Program adresowany jest do pełnoletnich osób stosujących przemoc wobec partnera/ki, współmałżonka/i lub innego członka rodziny. Osoby chętne do udziału w Programie muszą być zdrowe psychicznie oraz zachowywać abstynencję od alkoholu i innych środków odurzających. Do Programu kwalifikowane są:
  • osoby skazane za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w programie korekcyjno – edukacyjnym;
  • osoby stosujące przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia od alkoholu lub narkotyków;
  • osoby, które same zgłoszą się do uczestnictwa w Programie lub zostaną skierowane przez przedstawicieli służb i instytucji działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Więcej o programie można przeczytać na stronie www.pcprtarnobrzeg.pl w zakładce Pomoc Społeczna – Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – Program Korekcyjno-Edukacyjny.